SARI LA CONȚINUT
Mențiuni legale

MENȚIUNI LEGALE

MENȚIUNI LEGALE

1. PUBLICARE ȘI GĂZDUIRE

Site-ul www.peugeot.com.ro este operat de AUTOMOBILES PEUGEOT, societate pe acțiuni cu capital social de 172 711 770 Euro, cu sediul social în 2-10 boulevard de l’Europe, 78300 Poissy (Franța), înregistrată la Registrul comerțului și societăților Versailles cu numărul B 552 144 503. Nr. identificare: FR 23552144503 – APE 7010Z N° SIRET : 552 144 50301271 Nr. telefon : 01 55 94 81 00

2. DEFINIȚII

Mențiuni legale: se referă la prezentul document.

Site: se referă la site-ul web care poate fi accesat la adresa www.peugeot.com.ro.

Elemente: se referă la elementele, în special informațiile furnizate utilizatorilor de către AUTOMOBILES PEUGEOT, prin intermediul site-ului.

Utilizator: se referă la persoanele fizice sau juridice care utilizează site-ul.

3. OBIECT

Acest document constituie Mențiunile Legale ale Site-ului. Scopul acestui document este de a defini termenii și condițiile de consultare a Elementelor de către Utilizator. Consultarea Elementelor face obiectul respectării prezentelor Mențiuni Legale, astfel cum este prevăzut la articolul următor.

4. ACCEPTARE & MODIFICARE

4.1. Acceptare

AUTOMOBILES PEUGEOT furnizează Elementele sub rezerva respectării de către Utilizator a prezentelor Mențiuni Legale. AUTOMOBILES PEUGEOT recomandă Utilizatorului să consulte în mod regulat cea mai recentă versiune a Mențiunilor Legale.

În orice caz, se consideră că Utilizatorul a acceptat Mențiunile Legale prin simpla consultare a Elementelor. Orice consultare a Elementelor implică acceptarea Mențiunilor Legale în cea mai recentă versiune a acestora.
 

4.2. Modificare

AUTOMOBILES PEUGEOT poate modifica oricând și fără nicio notificare prezentele Mențiuni Legale și toate Elementele prezentate pe Site. AUTOMOBILE PEUGEOT recomandă Utilizatorului să consulte în mod regulat cea mai recentă versiune a Mențiunilor Legale.

Se consideră că Utilizatorul acceptă această ultimă versiune de fiecare dată când Elementele sunt consultate.

5. DATE CU CARACTER PERSONAL

Consultarea Site-ului este posibilă fără ca Utilizatorul să fie obligat să își dezvăluie identitatea sau oricare alte informații cu caracter personal care îl privesc.

Protecția datelor tale cu caracter personal este prioritatea noastră. Te invităm să citești Declarația noastră de confidențialitate de la articolul 23.

6. COOKIE-URI

Site-ul include un sistem de cookie-uri. Utilizatorul este astfel informat că în timpul vizitelor sale pe site, cookie-urile pot fi instalate automat pe browser-ul său de internet.

Cookie-urile sunt fișiere trimise pe hard disk-urile utilizatorilor pentru a facilita experiența de navigare a acestora pe site și pentru a stabili statistici de prezență.

Aceste cookie-uri nu conțin informații cu caracter personal.

Utilizatorul poate dezactiva trimiterea de cookie-uri prin modificarea setărilor browserului său de internet.

Pentru mai multe informații despre politica noastră de utilizare a cookie-urilor, te rugăm să citești Politica noastră de utilizare a cookie-urilor, secțiunea „Politica de utilizare a cookie-urilor”.

7. MEDIEREA LITIGIILOR ÎN MATERIE DE CONSUM

Entitatea Médiation CMFM este desemnată drept mediator între consumatori printr-o decizie a CECMC (Comisia de Evaluare și Control al Medierii în materie de Consum) din 30 iunie 2017.
Médiation CMFM va interveni pentru soluționarea pe cale amiabilă a litigiilor dintre client și marca Automobile PEUGEOT.

În cazul unui litigiu între părți, acestea vor depune toate eforturile pentru rezolvarea acestuia pe cale amiabilă. În lipsa unui acord amiabil, clientul consumator este informat în conformitate cu articolul L.211-3 din Codul consumatorului, numai înainte de eventuala sesizare a instanțelor competente și în urma unei plângeri scrise adresate departamentului Relații cu Clienții al Automobiles PEUGEOT a cărei adresă figurează în secțiunea „Contactați-ne”, că acesta are posibilitatea de a contacta, în mod gratuit, un mediator înscris pe lista de mediatori întocmită de Comisia de Evaluare și Control al Medierii în materie de Consum în temeiul articolului L.615-1 din Codul consumatorului, după cum urmează:

• utilizând formularul disponibil pe site-ul mediationcmfm.fr
• prin poștă, la următoarea adresă: Médiation Cmfm, 19 avenue d'Italie - 75013 PARIS


Consumatorul este liber să accepte sau să refuze recursul la mediere și, în cazul recurgerii la mediere, fiecare parte este liberă să accepte sau să refuze soluția propusă de mediator.

În lipsa unei înțelegeri amiabile, a recursului la mediere sau a acceptării de către părți a soluției propuse de mediator, litigiul va fi adus în fața instanței potrivit normelor de drept comun.

În cazul unui litigiu între Automobile PEUGEOT și un client comercial, nesoluționat pe cale amiabilă, sesizarea unui mediator nu va fi posibilă și vor fi competente numai instanțele în raza teritorială a cărora se află sediul central al acestora. Această nouă procedură rezultă ca urmare a transpunerii, de la 1 ianuarie 2016, a directivei europene privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum care impune ca profesionistul să ofere clienților săi consumatori o procedură de mediere gratuită accesibilă prin poștă sau online pe internet.

Pentru mai multe informații, te rugăm să consulți site-ul Médiation CMFM disponibil la următorul link: www.mediationcmfm.fr.

8. ACCESUL LA ELEMENTE

Elementele Site-ului sunt accesibile prin intermediul internetului.

Toate costurile legate de accesul la Elemente, fie că este vorba de hardware, software sau acces la internet, sunt suportate de către Utilizator. Utilizatorul este singurul responsabil pentru buna funcționare a echipamentului său informatic, precum și pentru accesul său la internet.
Utilizatorul declară că acceptă caracteristicile și limitele rețelei de internet și recunoaște că este conștient de natura internetului și, în special, de performanțele sale tehnice, de timpii de răspuns pentru consultarea, interogarea sau transferul de informații, de riscurile de întrerupere și, în general, de riscurile inerente oricărei conexiuni și transmisii pe internet. AUTOMOBILES PEUGEOT utilizează toate mijloacele rezonabile pe care le are la dispoziție pentru a asigura un acces de calitate la Site și la Elemente, cu precizarea că AUTOMOBILES PEUGEOT nu are nicio obligație privind rezultatul de a atinge acest obiectiv și nu este în niciun caz responsabilă în cazul funcționării defectuoase a Site-ului.

9. UTILIZAREA SITE-ULUI DE CĂTRE UTILIZATOR

Utilizatorul se obligă să respecte prezentele Mențiuni legale și garantează AUTOMOBILE PEUGEOT împotriva oricărei utilizări ilicite, neconforme și/sau neautorizate a Elementelor.
Utilizarea personală a Elementelor exclude utilizarea acestora în orice alt scop. În special, Utilizatorul se angajează să nu utilizeze în scop comercial sau lucrativ toate sau o parte din Elemente.

Utilizatorul se angajează să utilizeze Site-ul în conformitate cu reglementările naționale și internaționale și, în special, să nu îl utilizeze pentru a afișa, descărca, trimite sau transmite orice conținut, în special:

 • de natură violentă sau care poate aduce atingere respectului și demnității persoanei umane, egalității dintre bărbați și femei, protecției copiilor și adolescenților, în special prin producerea, transmiterea și difuzarea de mesaje cu caracter violent sau pornografic sau de natură să aducă atingere demnității umane;
 • care încurajează comiterea de infracțiuni și delicte;
 • care incită la consumul de substanțe interzise;
 • care provoacă sau poate provoca discriminare, ură sau violență pe motive de rasă, etnie sau națiune;
 • care este ilegal, dăunător, amenințător, abuziv, hărțuitor, defăimător sau insultător, vulgar, obscen, amenințător pentru viața privată a celorlalți sau susceptibil de a jigni sensibilitatea anumitor persoane;
 • care induce în eroare alți Utilizatori prin uzurparea numelui sau a denumirii sociale a altor persoane;
 • care încalcă drepturile unor terțe părți, cum ar fi, fără ca această listă să fie restrictivă, orice secret de fabricație, secret profesional, informații confidențiale, mărci comerciale, brevete și, în general, orice drepturi de proprietate
 • industrială sau intelectuală sau orice alte drepturi legate de informațiile sau conținutul protejat;
 • inclusiv, dar fără a se limita la acestea, viruși de calculator sau orice alt cod sau program conceput
 • pentru a întrerupe, distruge sau limita funcționalitatea Site-ului și/sau a conținutului și/sau a Elementelor sale, a oricărui software, calculator și/sau echipamente de telecomunicații.

 

Utilizatorul se obligă:

 • să citească în mod regulat Mențiunile legale și să le respecte,
 • să nu colecteze și să nu stocheze date cu caracter personal referitoare la alți Utilizatori,
 • să nu hărțuiască în niciun fel alți Utilizatori,
 • să nu împiedice sau să perturbe funcționarea Site-ului.

10. RESTRICȚIONAREA ACCESULUI

În cazul unei încălcări a prezentelor Mențiuni Legale de către Utilizator, accesul la Site va fi blocat automat, fără a aduce atingere acțiunilor judiciare care pot fi întreprinse de AUTOMOBILES PEUGEOT și daunelor care pot fi solicitate Utilizatorului.

11. LEGĂTURI HYPERTEXT

Oricare alte site-uri de internet care au legătură cu acest Site (o legătură hipertext care vizează acest Site sau care este stabilită plecând de la acesta) nu se află sub controlul AUTOMOBILE PEUGEOT.
Prin urmare, AUTOMOBILE PEUGEOT nu își asumă nicio responsabilitate pentru disponibilitatea acestor site-uri, pentru conținutul acestora, publicitatea, produsele sau serviciile disponibile pe aceste site-uri sau prin intermediul acestora.
Utilizatorul este singurul responsabil pentru utilizarea acestora.

12. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Utilizatorul Site-ului este informat că Elementele:
a) sunt protejate de legislația privind drepturile de autor: poate fi vorba de fotografii, articole, desene, secvențe animate etc.
b) și/sau sunt protejate de legislația privind protecția desenelor și modelelor: acesta poate fi cazul, în special, al modelelor de vehicule care apar pe Site;
c) sunt protejate de legislația privind mărcile comerciale: acesta poate fi cazul, în special, al mărcii „PEUGEOT”, al logo-ului „Leul complet stilizat ” (reprezentând sigla AUTOMOBILE PEUGEOT) și al mărcilor aparținând modelelor de vehicule care apar pe site.

Elementele protejate în acest mod sunt proprietatea AUTOMOBILES PEUGEOT sau a unor terți care au autorizat AUTOMOBILES PEUGEOT să le utilizeze.

În consecință, orice reproducere, utilizare, reprezentare, adaptare, modificare, încorporare, traducere, comercializare, parțială sau integrală, prin orice procedeu și pe orice suport (hârtie, digital etc.), a oricăruia dintre Elemente este interzisă fără autorizația expresă, scrisă și prealabilă a AUTOMOBILE PEUGEOT în afară de excepțiile prevăzute la articolul L 122.5 din Codul proprietății intelectuale, în cazul constituirii unei infracțiuni de încălcare a drepturilor de autor și/sau a desenelor și modelelor și/sau a mărcilor comerciale, pasibilă de sancțiunile penale și civile prevăzute de legislația aplicabilă în domeniu.

13. GARANȚII

Utilizatorul se obligă să garanteze AUTOMOBILES PEUGEOT împotriva oricărei acțiuni sau reclamații formulate împotriva lor de către o terță parte, ca urmare a utilizării Site-ului de către Utilizator în condiții care nu sunt conforme cu prezentele Mențiuni Legale. Această garanție acoperă orice sumă pe care AUTOMOBILES PEUGEOT ar putea fi obligată să o plătească, indiferent de motiv, inclusiv onorariul avocatului și cheltuielile de judecată recunoscute sau pronunțate.

Utilizarea Site-ului nu este însoțită de niciun fel de garanție. AUTOMOBILES PEUGEOT nu oferă nicio garanție, expresă sau implicită, cu privire la utilizarea Site-ului de către Utilizator și, în special, cu privire la disponibilitatea, caracterul oportun, actual, fiabil și util al Site-ului și al Elementelor.
În mod similar, AUTOMOBILES PEUGEOT nu garantează faptul că Elementele vor corespunde așteptărilor și nevoilor Utilizatorului.

14. RĂSPUNDEREA UTILIZATORULUI

Utilizatorul este singurul responsabil pentru utilizarea site-ului și a Elementelor. Utilizatorul este responsabil pentru orice daune pe care AUTOMOBILES PEUGEOT le-ar putea suferi din cauza folosirii Site-ului și a Elementelor, neconforme cu legile și/sau reglementările și/sau dispozițiile în vigoare.

15. RĂSPUNDEREA AUTOMOBILES PEUGEOT

AUTOMOBILES PEUGEOT nu poate fi considerat responsabilă în niciun fel, și fără ca această listă să fie exhaustivă, în cazul modificării, suspendării sau întreruperii Site-ului și/sau a accesului la Elemente.

AUTOMOBILES PEUGEOT nu poate fi considerată responsabilă în niciun caz pentru fiabilitatea transmisiei de date, timpii de acces la Elementele Site-ului, orice restricție privind accesul la internet sau la rețelele conectate la acesta și, în general, orice disfuncționalitate a internetului care împiedică buna funcționare a Site-ului, întreruperea rețelelor de acces la Elemente, indisponibilitatea totală sau parțială a Elementelor care rezultă în special din partea operatorului de telecomunicații, în cazul unei erori de transmisie sau al unei probleme legate de securitatea transmisiunilor, în caz de defecțiune a echipamentului de recepție sau a liniei telefonice a Utilizatorului.

 • transmiterea și/sau recepționarea oricăror date și/sau informații pe internet,
 • defecțiuni ale oricărui echipament de recepție sau ale liniilor de comunicații,
 • pierderea corespondenței electronice și, în general, pierderea oricăror date,
 • probleme de rutare,
 • funcționarea oricărui software,
 • orice defecțiune tehnică sau materială care împiedică sau limitează posibilitatea de a utiliza Siteul.

 

AUTOMOBILES PEUGEOT poate fi nevoită să întrerupă accesul la Elemente, în special în scopuri de mentenanță. Această întrerupere va fi notificată prin intermediul unui avertisment pe pagina principală a Site-ului sau prin orice alt mijloc. Această întrerupere nu poate în niciun caz răspunderea AUTOMOBILES PEUGEOT și nu permite dreptul la niciun fel de despăgubire.
AUTOMOBILES PEUGEOT nu poate fi în niciun caz trasă la răspundere în cazul daunelor directe sau indirecte, cum ar fi, în special, pierderi materiale, comerciale, morale și financiare, inclusiv orice pierdere de profit, pierdere de date sau programe, având ca și cauză, origine sau fundament utilizarea Site-ului și/sau a Elementelor.

În cazul în care un partener Peugeut trimite o ofertă comercială la adresa de e-mail, acest partener este singurul responsabil pentru această ofertă, Automobiles Peugeot neputând fi trasă la răspundere în niciun fel în acest sens.

16. INFORMAȚII REFERITOARE LA PRODUSE & SERVICII

Elementele care apar pe paginile Site-ului se bazează pe caracteristicile tehnice aplicabile la momentul în care diferitele pagini ale site-ului sunt publicate sau actualizate.

Produsele prezentate pe acest site sunt cele distribuite în Franța continentală (exceptând Corsica). Este posibil ca acestea să varieze de la o țară la alta sau să nu fie disponibile în toate țările din lume.

În orice caz, Elementele de pe acest Site constituie informații generale și nu au o valoare contractuală.

În plus, toate prețurile afișate sunt prețuri de vânzare cu amănuntul maxime recomandate.

17. GESTIONAREA PAROLELOR

AUTOMOBILES PEUGEOT pune la dispoziția Utilizatorului, pe Site, diverse spații care permit acestuia accesul la servicii privilegiate. Pentru a obține acces la aceste spații, Utilizatorul trebuie să își introducă numele de utilizator și parola. Această parolă este strict personală și Utilizatorul trebuie să asigure confidențialitatea acesteia. Ca atare, Utilizatorul este responsabil pentru orice utilizare a acestei parole, iar AUTOMOBILE PEUGEOT nu poate fi trasă la răspundere în niciun caz pentru orice pierdere sau daună cauzată de utilizarea acestor spații și/sau acestei parole. Utilizatorul trebuie să informeze AUTOMOBILES PEUGEOT cu privire la orice utilizare frauduloasă a parolei sau a spațiului său și să se deconecteze după fiecare consultare a Site-ului.

18. ACTUALIZARE

Peugeot își rezervă dreptul de a modifica și actualiza, fara notificare prealabilă, prezentele Conditii Generale, precum și toate elementele, produsele sau serviciile prezentate pe site.
 
Toate aceste modificări sunt obligatorii pentru utilizatorii de internet, care trebuie să consulte prezentele Condiții Generale de fiecare dată când se conectează.

19. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA FINANȚARE

Toate ofertele de finanțare făcute pe site-ul www.peugeot.com.ro fac obiectul acceptării dosarului de către CREDIPAR, societate pe acțiuni de drept francez cu capitalul social de 138.517.008 Euro, 12 avenue André Malraux, 92300 LEVALLOIS PERRET, RCS Nanterre 317 425 981.

Ofertele pot fi supuse unor condiții și, în functie de aprobarea dosarului de catre CREDIPAR, elementele site-ului nu sunt contractuale, iar înscrierea pe site nu constituie o ofertă de finanțare.

Numai acceptarea de către tine, prin semnătura ta, a unei oferte de finanțare prealabilă și furnizarea, către membrul rețelei PEUGEOT cu care sunteți în contact, a documentelor justificative solicitate cu privire la identitatea ta și situația ta financiară, va permite CREDIPAR să aprobe sau nu cererea ta.
 
CREDIPAR nu poate fi trasă la răspundere în cazul în care ofertele facute pe site-ul www.peugeot.com.ro se modifică.

20. DIVERSE

În cazul în care o clauză din Mențiunile legale este considerată nulă și neavenită, aceasta se consideră nescrisă și nu va atrage nulitatea celorlalte clauze. Neexercitarea de către AUTOMOBILES PEUGEOT a oricăruia dintre drepturile care decurg din prezentele Mențiuni legale nu constituie o renunțare la aceste drepturi.

21. LEGE APLICABILĂ

Site-ul și prezentele Mențiuni legale sunt supuse legislației din România.
Orice litigiu care ar putea apărea cu privire la interpretarea și/sau îndeplinirea acestor Mențiuni legale, trebuie să fie soluționat cu prioritate pe cale amiabilă.
În lipsa unei soluționări pe cale amiabilă, litigiul va fi supus instanțelor competente din Romania.

22. DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE

Pentru informații suplimentare cu privire la Peugeot, drepturile tale și modul în care colectăm și prelucrăm datele tale cu caracter personal, te rugăm să consulți politica de confidențialitate.